Štruktúra

Združenie kynológov záchranárov Slovenskej republiky

je celoslovenská dobrovoľná kynologická záchranárska organizácia s právnou subjektivitou, ktorá združuje jednotlivé slovenské kynologické záchranárske organizácie do jedného spoločného celku v oblastiach:

  1. praktickej kynologickej záchranárskej činnosti (nasadenie do ostrých záchranárskych akcií na národnej a medzinárodnej úrovni),
  2. športovej záchranárskej kynológie na medzinárodnej úrovni.

Združenie kynológov záchranárov Slovenskej republiky (ZKZ SR) je začlenené pod Slovenskú kynologickú jednotu (SKJ) ako záchranárska sekcia SKJ. Prostredníctvom SKJ je ZKZ SR členom medzinárodnej kynologickej záchranárskej organizácie IRO a medzinárodnej kynologickej organizácie FCI.

  • záchranu ľudských životov pri priemyselných a hospodárskych nehodách, pri živelných pohromách a katastrofách, ale aj v prípadoch všeobecnej či individuálnej potreby záchrany ľudského života,
  • realizácia, podpora a rozvoj športovej záchranárskej kynológie.